• ෂෝවාන් ගම්මානය, ෂැංගුඕ නගරය, සිංහුවා නගරය, ජියැන්ග්සු පළාත, චීනය
 • sicrod001@gmail.com
 • 0086-15252692858

කර්මාන්තශාලා චාරිකාව

 • huan-neng-1
 • 微信图片_20210222101204
 • 微信图片_20210223092614
 • fac
 • factory (6)
 • factory (5)

නිෂ්පාදන යන්ත්‍රෝපකරණ

 • 微信图片_20210222101243
 • 微信图片_20210222101222
 • MAchine (12)
 • MAchine (14)
 • 微信图片_20210223094001
 • 微信图片_20210223094010

නිෂ්පාදන සැකසුම්

 • Production processing (18)
 • huan-neng-2
 • 微信图片_20210222101537
 • Production processing (9)

ගබඩාව

 • Warehouse (2)
 • 微信图片_20210222101228
 • Warehouse (8)
 • 微信图片_20210223095838
 • 微信图片_20210223095842
 • 微信图片_20210222101249
 • 微信图片_20210223095834
 • 微信图片_20210223095818
 • 微信图片_20210223095829
 • 微信图片_20210223092531